Tổng hợp key Windows 8, Windows 10, Windows 11, Office 2019 ProPlus, Office 2016 ProPlus, Office 2013 ProPlus tại đây!
Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Hàm Số

Hệ thống bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận cơ bản – vận dụng – vận dụng cao

Tài liệu gồm 46 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Công Đức (Giang Sơn), tuyển tập hệ thống bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận của đồ thị hàm s…

Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số Toán 12 CTST – Nguyễn Vũ Minh

Tài liệu gồm 88 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Vũ Minh, bao gồm lý thuyết và bài tập chuyên đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số môn To…

Các dạng bài tập ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số – Trần Ba Sao

Tài liệu gồm 125 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Ba Sao, tuyển tập các dạng bài tập chuyên đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm …

Các dạng bài tập khảo sát và vẽ đồ thị một số hàm số cơ bản Toán 12 CTST

Tài liệu gồm 147 trang, tổng hợp các dạng bài tập chuyên đề khảo sát và vẽ đồ thị một số hàm số cơ bản môn Toán 12 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo (CTST),…

Tài liệu học tập ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số Toán 12

Tài liệu gồm 126 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Ths. La Hồ Tuấn Duy, bao gồm tóm tắt lý thuyết, các dạng toán và bài tập chuyên đề ứng dụng đạo…

Các dạng bài tập đường tiệm cận của đồ thị hàm số Toán 12 CTST

Tài liệu gồm 126 trang, tổng hợp các dạng bài tập chuyên đề đường tiệm cận của đồ thị hàm số môn Toán 12 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo (CTST), có đáp án…

Các dạng bài tập tính đơn điệu và cực trị của hàm số Toán 12 CTST

Tài liệu gồm 370 trang, tổng hợp các dạng bài tập chuyên đề tính đơn điệu và cực trị của hàm số môn Toán 12 bộ sách Chân Trời Sáng Tạo (CTST), có đáp…

Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số Toán 12 KNTTVCS – Lê Quang Xe

Tài liệu gồm 131 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Quang Xe, bao gồm lý thuyết cần nhớ, ví dụ minh họa, phân loại và phương pháp giải toán chuyê…

Chuyên đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số Toán 12 chương trình mới

Tài liệu gồm 112 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Phan Nhật Linh, bao gồm lý thuyết cần nhớ, phân loại và phương pháp giải toán chuyên đề ứng dụng…
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.