Tổng hợp key Windows 8, Windows 10, Windows 11, Office 2019 ProPlus, Office 2016 ProPlus, Office 2013 ProPlus tại đây!
CHƯƠNG 7: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Lý thuyết ôn tập chương vii toán 12

Ôn tập chương VII Bài tập vận dụng! 1. Hệ trục tọa độ trong không gian +) \({\overrightarrow i ^2} = {\overrightarrow j ^2} = {\overrightarrow k ^2}…

Phương pháp giải các bài toán về mặt cầu và đường thẳng

Phương pháp giải các bài toán về mặt cầu và đường thẳng Bài tập vận dụng! 1. Kiến thức cần nhớ Cho mặt cầu \(\left( S \right)\) tâm \(I\), bán kính…

Phương pháp giải các bài toán về mặt cầu và mặt phẳng

Phương pháp giải các bài toán về mặt cầu và mặt phẳng Bài tập vận dụng! 1. Kiến thức cần nhớ Cho mặt phẳng \(\left( P \right)\) và mặt cầu \(\left(…

Lý thuyết phương trình mặt cầu toán 12

Phương trình mặt cầu Bài tập vận dụng! 1. Kiến thức cần nhớ - Phương trình của mặt cầu tâm \(I\left( {a;b;c} \right)\) và bán kính \(R\) là: \({\l…

Lý thuyết phương trình mặt phẳng toán 12

Phương trình mặt phẳng Bài tập vận dụng! 1. Véc tơ pháp tuyến và cặp véc tơ chỉ phương của mặt phẳng +) Véc tơ \(\overrightarrow n \left( { \ne \ov…

Phương pháp giải các bài toán về mặt phẳng và đường thẳng

Phương pháp giải các bài toán về mặt phẳng và đường thẳng Bài tập vận dụng! 1. Kiến thức cần nhớ a) Phương trình mặt phẳng. Mặt phẳng đi qua điểm \…

Phương pháp giải các bài toán về mối quan hệ giữa hai đường thẳng

Phương pháp giải các bài toán về mối quan hệ giữa hai đường thẳng Bài tập vận dụng! 1. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng Cho \(d,d'\) là cá…

Lý thuyết phương trình đường thẳng toán 12

Phương trình đường thẳng Bài tập vận dụng! 1. Kiến thức cần nhớ - Phương trình tham số của đường thẳng: \(\left\{ \begin{array}{l}x = {x_0} + at\\y…

Phương pháp giải các bài toán liên quan đến phương trình mặt phẳng

Phương pháp giải các bài toán liên quan đến phương trình mặt phẳng Bài tập vận dụng! 1. Kiến thức cần nhớ - Phương trình mặt phẳng đi qua điểm \(M\…

Phương pháp giải các bài toán liên quan đến tọa độ điểm và véc tơ

Phương pháp giải các bài toán về tọa độ điểm và véc tơ Bài tập vận dụng! Dạng 1: Tìm tọa độ điểm đặc biệt. Phương pháp: Sử dụng định nghĩa điểm, đi…

Lý thuyết tích có hướng và ứng dụng toán 12

Tích có hướng và ứng dụng Bài tập vận dụng! 1. Tích có hướng của hai véc tơ - Định nghĩa:  Cho các véc tơ \(\overrightarrow {{u_1}}  = \left( {{x_1…

Lý thuyết tọa độ véc tơ toán 12

Tọa độ véc tơ Bài tập vận dụng! 1. Định nghĩa Trong không gian tọa độ \(Oxyz\) cho véc tơ \(\overrightarrow u \). Tồn tại duy nhất bộ số thực \(\le…

Lý thuyết hệ tọa độ trong không gian – tọa độ điểm toán 12

Hệ tọa độ trong không gian – Tọa độ điểm Bài tập vận dụng! 1. Hệ tọa độ trong không gian - Hệ trục tọa độ \(Oxyz\) với các véc tơ đơn vị trên các …
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.